Khử trùng tài liệu
Ngày đăng : 11/08/2021
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng cung cấp dịch vụ khử trùng tài liệu thông qua phương pháp gây ngạt bằng khí Nitơ.  
Số hóa tài liệu
Ngày đăng : 11/08/2021
Chỉnh lý tài liệu
Ngày đăng : 08/08/2021
Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.