Khử trùng tài liệu
Ngày đăng : 11/08/2021
Số hóa tài liệu
Ngày đăng : 11/08/2021
Chỉnh lý tài liệu
Ngày đăng : 08/08/2021
Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.